Сдружение
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Търси

Напомняне за годишен доклад относно дейността на превоза на опасни товари

  • 10/01/2019 16:42
  • |
  • 0 коментара
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви напомним, че съгласно - НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Съобразно,

Чл. 6. (В сила от 25.08.2004 г. - ДВ, бр. 15 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.

(3) Консултантът по безопасността може да бъде:

  1. лице, наето по трудов или граждански договор;
  2. ръководителят на предприятието;
  3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.

 

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността: подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до края на месец февруари на следващата година.

 

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":

  1. 1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
  2. 2. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на консултанта, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
  3. 3. Информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
  4. 4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.

(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез съответното регионално звено.

(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.

(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия по чл. 6, ал. 1.© 2018 - 2019 Всички права запазени